close
 • favorite

  5 Like

  ericbuijs , Timothée Jaussoin , bjoernfischer , dominik_h , preptorrent

 • 3 Comments

 • 1 April ericbuijs

  Welcome!

 • 2 May preptorrent

  #hello You're here just in time for David Icke to be banned from youtube. With any luck, Movim will expand the artistic "draw tool" to include 3D collada files (if I have my way) and then Mr Icke can come here and bring all his followers as he animates the archons putting their lizard hands into the lower-backs of those they control, anunnaki style.

 • person

  3 May Chris

  Congratulation

Dostupné možnosti

Systém movim poskytuje možnosti sociálnej siete založenej na technológii XMPP., ktorá je zase založená na decentralizovanej sieti serverov XMPP. Decentralizácia XMPP znamená, že všetci ľudia (ale aj stroje, napr. senzory) môžu medzi sebou komunikovať (prípadne využívať ďalšie služby) bez ohľadu na server, na ktorom majú svoj účet.

Technológia XMPP umožňuje textovú komunikáciu skupín i jednotlivcov , zvukovú i obrazovú komunikáciu jednotlivcov (ak to klient a zariadenie podporujú). Okrem toho umožňuje posielať správy neprihláseným používateľom, prenášať súbory medzi používateľmi a, v neposlednom rade, spravovať zoznam priateľov i blokovaných používateľov.

Samotný movim je vlastne "len" webový klient XMPP, ktorý poskytuje väčšinu vyššie spomenutých funjcií. Jediným obmedzením tejto inšanvćie je, že povoľuje prihlásenia len z môjho servera, kde je verejni registrácia vypnutá a účty vytváram len rodine a priateľom. Toto obmedzenie však nebráni komunikácii s používateľmi iných serverov XMPP, či použitie inej inštancie movim.

Základné rozhranie

Po prvom prihlásesení je používateľovi zobrazený prázdny profil, do ktorého môže začať pridávať obsah podľa vlastných záujmov, ale aj vytvárať vlastný.

Používateľské rozhranie je rozdelené na štyri zákkadné časti:

 • Novinky -- najnovší obsah z odoberaných komunít a od priateľov
 • komunity -- jednosmerné komunikačné kanály, kde obsah píše jeden (alebo i viacerí) a odoberajú viacerí, na základe vlastného výberu
 • chaty -- aktívne komunikácie s používateľmi a zoznam aktívnych i neaktívnych chatov

Okrem toho sú na hlavnej stránke k dispozícii odkazy na:

 • nastavenie svojho profilu
 • zoznam priateľov
 • prehľad upozornení/noviniek
 • odhlásenie

Sekcia noviniek

V sekcii noviniek sú zobrazené úvodníky (začiatky) príspevkov priateľov a odoberaných kanálov. Zobrazenie príspevkov je členené na tri skupiny:

 • všetky príspevky (tzn. komunity i priatelia)
 • príspevky komunít
 • príspevky priateľov

Každý úvodník príspevku má odkaz na úplné zobrazenie...

Okrem toho tu možno vytvárať príspevky vo svojom profile. V príspevku je možné použiť formátovanie Markdown, pridať obrázky, či odkazy. Každý príspevok môže mať značky (hashtag), ktoré sa píšu do prvého poľa príspevku (hore) a umožňujú prístup po kategóriách. Kedykoľvek počas písania si možno zobraziť ukážku aktuálneho vhľadu príspevku.

Predvolene sú príspevky neverejné, a teda prístupné len priateľom. Po zverejnení je príspevok dostupný aj bez prihlásenia, teda každému.

Komunity

Komunity sú off-line komunikačné kanály, určené na zverejňovanie príspevkov jedným používateľom (alebo aj niekoľkými) smerom k neznámemu počtu čitateľov, ktorí sa na ich odber prihlasujú individuálne (sami).

Komunity fungujú pomocou rozšírenia XMPP s názvom Pubsub (z angl. Publish - Subscribe) a ich hlavným cieľom tu je, aby si používatelia mohli vybrať podľa vlastných záujmov.

V stránke komunít sú k dispozícii tri podsekcie:

 • prehľad najnovších príspevkov všetkých komunít (ktoré niekto odoberá)
 • zoznam komunitných piskytovateľov -- tam možno prechádzať komunity a prihlasovať sa na ich odber
 • zoznam odoberaných komunít

Ak máte záujem o informovanie o novom obsahu príslušnej komunity, prihláste sa na jej odber v stránke komunity. Väčšina komunít dovoľuje odber každému, ale prispievanie len vybraným používateľom, no niektoré obmedzujú aj možnosť prihlásenia na odber.

Chaty

Chaty sú on-line komunijačné kanály, určené na komunikáciu jednotlivcov i skupín v reálnom čase.

Stránka chatov obsahuje:

 • zoznám aktívnych súkromných komunikácií, tzn. komunikácií 1:1
 • zoznam aktívnych aj neaktívnych chatových komunikácií

Stránka každej komunikácie poskytuje tlačidlá na:

 • opustenie komunkácie/miestností
 • návrat na zoznam komunkácií (šípka vľavo vedľa názvu)
 • zoznam používateľov chatu (ikona miestnosti)

Okrem toho, kliknutie na ikonu autora správy predvyplní jeho prezývku a stlačenie šípky hore (na klávesnici) umožní upraviť svoju poslednú správu.

Ďalšie možnosti

Movim nie je jediná možnosť komunikácie, môžete použiť aj iné klienty, ale ich možnosti sa dosť líšia, a teda nie všetky piskytujú všetko (najmň nie Pubsub/Komunity): • reply chevron_right

  RPi4: Installing Movim

  A little bit of history... My RPi4 already has an XMPP server running with Prosody, an everything is running great. But I wanted more functionality and Movim seemed to be a great fit. Pretty interface, great place for news feeds, and even has blogging included. Neat! As usual with my RPi4 I have to build my own images due to its ARM architecture, but that did not quite work with Movim. It loaded, but was unstable and many things did not work. I had a hunch it was something with the database, and many eons ago I had read something about bad Postgres performance or something when running in 32-bit mode… anyway, luckily Postgres has an image for both armhf (32-bit, default for RPi4) and arm64v8 (64-bit) architectures, so would be quite easy to test as long as Docker supported running arm64v8 in the RPi4 on Raspbian. Last time I looked it did not work, maybe something changed since then? Enabling 64-bit support And it did! Someone discovered how to run and build the 64-bit images that I needed, I described how to do it here in my other blog post here. After configuring Docker to run 64-bit images, it was quite easy afterwards. I tested Postgres in 64-bit mode and Movim in 32-bit mode, almost everything was working! But some cards were not showing… By looking at Movim's output I saw the following message: Warning: unpack(): 64-bit format codes are not available for 32-bit versions of PHP in /var/www/html/vendor/ratchet/rfc6455/src/Messaging/MessageBuffer.php on line 122 Uhm… So let's make everything 64-bit! And so I did, and now everything is working as they should :) And finally... Building the image Clone Movim Docker repository with git somewhere: git clone https://github.com/movim/movim_docker Edit the file Dockerfile inside the repository as follows: -FROM php:7.3-fpm +FROM arm64v8/php:7.3-fpm Run sudo docker build --no-cache --pull --rm=true -t movim/movim:latest . Done! You can now run your own Movim pod with this image :) Here is a docker-compose.yml file based on my own for those interested: version: '3.6' services: movim: restart: unless-stopped environment: MOVIM_ADMIN: admin MOVIM_PASSWORD: CHANGEME MOVIM_DOMAIN: https://YOURMOVIM.DOMAIN MOVIM_PORT: 8080 MOVIM_INTERFACE: 0.0.0.0 POSTGRES_DB: movim POSTGRES_HOST: postgresql POSTGRES_PORT: 5432 POSTGRES_USER: movim POSTGRES_PASSWORD: CHANGEME_POSTGRES image: movim/movim:latest volumes: - ./movim:/var/www/html:rw nginx: restart: unless-stopped image: arm64v8/nginx:mainline-alpine ports: - "443:443" volumes: - ./movim:/var/www/html:ro - ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro - ./nginx/certs:/etc/ssl/certs/:ro postgresql: restart: unless-stopped environment: POSTGRES_DB: movim POSTGRES_PASSWORD: CHANGEME_POSTGRES POSTGRES_USER: movim image: arm64v8/postgres:11.4-alpine volumes: - ./postgres/data:/var/lib/postgresql/data:rw And config file for nginx: server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name YOUR_SERVER.DOMAIN; ssl_certificate YOUR_SERVER.DOMAIN.crt; ssl_certificate_key YOUR_SERVER.DOMAIN.key; location / { alias /var/www/html/public/; index index.html index.htm index.php; add_header Access-Control-Allow-Origin *; location ~ \.php$ { fastcgi_pass movim:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_intercept_errors on; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename; include fastcgi_params; } location /ws/ { proxy_pass http://movim:8080/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "Upgrade"; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_redirect off; } } error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html { root /usr/share/nginx/html; } } I hope this can also help someone else have a good time with their RPi4! 🙂

  people Felipe 22 March

 • favorite

  3 Like

  preptorrent , Precurz , Marco Cirillo

 • 1 Comments

 • 2 May preptorrent

  It would be cool to see a debian SDCard image (dot img) of Movim for raspberry-pi (especially the pi3B +) which has an icon on the desktop so you can click through a simple wizard to set it up. So like, as easy as setting up qbittorrent, or that sort of thing. That way total noobs could do it. Also, then Debian could still be used (presumably with mate desktop) in the background so that the pi is still generally useful as a desktop PC for humble online usage and pidgin IM etc. There is a limit to how many raspberry-pi computers a person can buy. Also their warehouse got robbed, thereby limiting supply. It would also be very cool to have an option in that "wizard" that allowed an external (even just usb2) HDD drive to become the boot OS so that a swap file can be added and a decent 2TB of storage (avoiding the problem a SDCard breaking from usage). The 3D graphics ability of the pi3bplus could also be used with that draw tool movim has. EDIT: I just replaced this comment because it had a typo. A "print-preview" icon would be cool so as to see how a comment on a post looks before finishing it.

 • Mo chevron_right

  A 3in1 surprise! Movim 0.17.1, Movim Android 0.17.0.0 and Movim Account Panel

  Timothée Jaussoin · pubsub.movim.eu / Movim · Sunday, 22 March - 15:19 edit · 2 minutes

A bit more than a month after the #Movim 0.17.1 Catalina release I'm pleased to deliver two new releases and a new tool to all the movim.eu users. Let's dive in all those new exciting features.

Movim 0.17.1

This minor #release focuses on a few things. We could call it an "integration release". In fact most of the work done were to help with the new Debian package and for the new Android app release.

Regarding the Debian package, I'd like to personally thanks Dominik George aka Natureshadow from Teckids e.V. and mirabilos for their continuous work on the dependency packaging, patches and general maintenance of the .deb. They were both added in this release on the Core Contributors page. Thanks!

Upload widget improvements

The #Upload #widget, that is used to upload files and pictures during the Posts and Messages publication has been redesigned. You can now drag and drop files from your explorer directly in the drop area. The picture visualization has also been improved and now display more information about it.

Uploaded widget screen, uploaded using the upload feature, this is so META

Integration with the new Movim Android release

The Movim #Android app has not been updated for a while. This new release improves the integration experience one step further.

In fact, the top bar is now transparent and integrates with the rest of the user interface. The pod switching button is not shown anymore during the startup process (that was slowing down the launch of the app) but directly in the navigation bar (you will need to upgrade both Movim and Movim Android to handle this feature). This allows Movim to launch in only a few seconds on a standard 4G connection.

Movim now integrates even more within the Android UI

On the Chat page, it is now possible to close the conversations using a simple drag-to-left movement. Similar to what you can find on Telegram for example.

Movim Account Panel

Last but not least, all the movim.eu #XMPP accounts have now access to a new panel. Available on api.movim.eu/accounts it allows some account wise configuration to complete some features unavailable client side.

To authenticate a "one click link" mechanism has been added. Once your identifier entered this authentication link will be send directly by chat allowing you to access your Account Panel.

Through this panel you'll be able to list all the existing files you ever uploaded using your XMPP account, in the future you'll be able to also delete them.

Uploaded browser files on the Movim Account Panel

Email to XMPP

This Panel also contains an exclusive feature, the possibility to receive #emails on your XMPP account.

This feature is only working one way, in fact it's our mascot, and now postwoman Miho that will take care of delivering the emails as chat messages directly to you. Please notice that the attachments are not forwarded and we are not applying any form of SPAM filtering on them. The emails are transferred as it in their textual version to you.

The Email to XMPP feature

That's all folks! And don't forget, to prevent the spread of the #COVID19, stays safe at home!

 • Pictures

 • visibility
 • favorite

  6 Like

  U , omniscion , racuna , newbie , preptorrent , Guillaume

 • 4 Comments

 • person

  30 March mexplorer

  How about Movim and OMEMO for 1to1 Chats?

 • 4 April preptorrent

  I want to be able to have a collada file as my avatar so it can be 3D in WebGL html5. Then, if a browser cannot display it, the old default jpeg/gif is displayed instead. The filesize of the collada file could be small. A rotating cube could be a cool collada file to have. A QR code to one's movim blog could be one of the 6 sides.

 • 2 May preptorrent

  https://api.movim.eu/accounts/ It is very cool but, having completed it, I cannot find that file storage area now days later, even if I use this hyperlink in a web-browser. The cog "config" icon does not show it either. What is the correct hyperlink to see files now? Cheers. What is the file-size limit? Is it a total of 5 megabytes for all files? I also think running a full movim server on a old smartphone (such as a nexus5) via "PostmarketOS" would be very very cool indeed. If anybody wants to release an online (easy) installer to do that for "PostmarketOS", it would be awesome. https://en.wikipedia.org/wiki/PostmarketOS

 • person

  4 May Guillaume

  Great to hear the good folks at Teckids e.V. continue to maintain the Debian package.
  I'm curious about the new email feature, is there some webpage or docs explaining what this does ?

 • chevron_right

  Microblog Plugin for profanity

  DebXWoody · Friday, 28 February - 08:13 edit

Just started to write a profanity c-plugin. The Plugin can be used by Movim users.

If somebody posts an entry on Movim, profanity shows a short information about the author and the title of the post created in Movim.

The plugin is in state development, the first test was successful.

https://github.com/DebXWoody/profanity-plugins/blob/microblog01/development/microblog.c

#Movim #profanity

 • Mo chevron_right

  Movim 0.17 – Catalina

  Timothée Jaussoin · pubsub.movim.eu / Movim · Friday, 14 February - 14:58 edit · 2 minutes

Here comes a new exciting Movim release. Two months after Cesco, here comes Catalina.

In this releases, many fixes but also some nice new features, both for the social and messaging sections of Movim.

New features

Global chatroom search

From the chatrooms widget, you can now directly search rooms globaly and join them in a click. This new feature relies on the search.jabber.network service, that is also implemented in Conversations and Gajim.

Global search

New design for the XMPP forms

The XMPP forms handling and display has been fully redesigned. With nice icons and proper labels it will now be simpler to configure Communities, chatrooms and other XMPP items.

XMPP Form redesigned

Disable social features

Pod admins can now disable all the social features in one click in the admin panel. This is useful for those that only wants to use Movim as a chat frontend for their XMPP services.

Messages retractation

After ConverseJS Movim is the second XMPP client that implements the message retractation feature. This allow you to delete any published messages from the history. Be careful, this only works if the contact is also using a compatible client.

Retracted message

New night theme colors and design adjustments

Some small design adjustments were made to improve user experience. Some useless paddings were also removed to give more space to the content (like around the chat bubbles).

The night theme is now having darker, bluer colors, strongly inspired by the Aritim-Dark KDE/GTK theme.

New dark theme

Fixes and improvements

Beside those changes, many things were fixed in this release, regarding chatroom presences handling, notification counters or complex JID handling (especially if you're using transport services such as IRC or Telegram).

But the biggest internal change was to bring a new request type to the frontend. Now the current Movim UI (HTML + Javascript + CSS) can request the backend in 3 different ways regarding the usage.

 1. Pure WebSocket requests: the request and the response are not linked together. This is the default case for the Movim requests.
 2. Ajax requests to the daemon: this is useful when the UI needs to know if the message was handled by the server (useful when you publish articles or send chat messages) and if those messages needs to be processed by the daemon (to trigger XMPP requests for example)
 3. And, since this version, some good ol' pure Ajax requests. They directly requests the HTTP backend, without even touching the daemon internaly. This is useful to load pieces of the UI and allows parallelisation. With this changes you'll see that parts of the UI (especially on the chat page) are now loaded way faster, without disturbing the daemon.

Requests

What's next?

In the upcoming weeks we're planning to do some maintenance on the XMPP services. Add some new features and do some administration. On Movim side, nothing really planned for now.

That's all folks!

#movim #ajax #http #release #xmpp

 • Pictures

 • visibility
 • favorite

  8 Like

  Look , U , arie , Christian Gimenez , Adrien Dorsaz , DebXWoody , Marzanna , debacle

 • 2 Comments

 • 16 February mathias poujol-rost ✅

  Thanks for the improvements.

 • 16 February Timothée Jaussoin

  You're welcome SMILING FACE WITH OPEN MOUTH

 • chevron_right

  Dopamine - Or Why You're Addicted to Apps

  debacle · Saturday, 11 January, 2020 - 01:40

 • favorite

  2 Like

  Orbifx , ericbuijs

 • favorite

  8 Like

  Look , DebXWoody , Steve , arie , U , debacle , Marzanna , ericbuijs

 • 2 Comments

 • 10 December, 2019 Dominik George

  Same here.

  Rocket.Chat: 104 MiB
  Mattermost: 87,2 MiB
  Movim: 5,7 MiB

  It should be noted that I have three open chats in Mattermost, and 730 open chats in Movim ;)

 • 10 December, 2019 Timothée Jaussoin

  You're a benchmark for Movim, admit it GRINNING FACE WITH SMILING EYES